Общи условия

Тези вътрешни условия уреждат отношенията между УебСео ЕООД, рег.номер: 206178136, ДДС номер: BG2061781369010 България , град Варна, ул. ул.Зюмбюл №10, Варна, бул. 8, офис 22, наричан по-долу WebSeo или „webseo.best“ или „Сайт“, и всяко лице, което прави поръчка на уебсайта webseo.best, наричано по-долу „Интернет потребител“ или „Потребител“, и заедно наричани „Страни“. 

Потребителят декларира, че е навършил 18 години и има правоспособност или родителско съгласие да сключи договора. Страните се съгласяват, че отношенията им се уреждат изключително от настоящите Общи условия за продажба и императивните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

Общи разпоредби 

 • Общите условия на WebSeo са задължителни за всички потребители и за всички потребители на уебсайта.
 • Всяко използване на уебсайта означава, че Потребителят/Потребителят е прочел внимателно общите условия за ползване и се съгласява да ги спазва.
 • Поради ограничения обем и структура на информацията описанията на услугите понякога могат да бъдат непълни. Въпреки това показваната информация винаги е в съответствие със законовия минимум данни, които трябва да се предоставят на потребителя.
 • УебСео гарантира правата на Потребителите, както е предвидено в закона и приетите в практиката критерии и условия.

 

Характеристики на обекта 

Уебсайтът е достъпен на адрес: https://webseo.best, чрез който Потребителите имат възможност да сключат договор от разстояние за услугите, предлагани от WebSeo.

На https://webseo.best Потребителите / Потребителите могат:

 • Преглеждайте информация и използвайте допълнителни услуги за предоставяне на информация;
 • Сключване на договори за услугите, предлагани от WebSeo;
 • Да извършвате всякакви плащания във връзка с договорите, сключени с WebSeo, в съответствие с поддържаните методи за плащане;
 • Научете повече за услугите, техните характеристики, цени и условия на обслужване;
 • Да бъдете уведомени за правата, които имате съгласно закона, главно чрез интерфейса на страницата https://webseo.best.

 

Цена и начин на плащане 

Цената на елемента на услугата е посочена в основните характеристики на услугата на съответния URL адрес.

 • При завършване на поръчката се посочва сумата, дължима за избраната услуга.
 • Цената е посочена в български лева (BGN), без ДДС, данъци и такси, предвидени в закона.
 • Крайната цена, включваща данъци и такси, ще бъде показана на страницата за плащане.
 • При заплащане на услуги могат да се прилагат различни данъци и такси в зависимост от юрисдикцията, в която се намира бизнесът на клиента на услуги.
 • Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта Visa, Mastercard или чрез банков превод по сметката на WebSeo;
 • Сигурността на плащанията с кредитни карти е гарантирана чрез криптиране SSL (Secure Socket Layer).
 • Потребителят получава имейл за потвърждение на плащането и фактура в своя онлайн акаунт.

WebSeo си запазва правото да откаже поръчка в случаите, когато има спорове относно плащането или необичайно голям брой поръчки от страна на потребителя.

 

Плащане с дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал

 • На Уебсайта https://webseo.best/ е възможно извършване на плащания чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от Банка ДСК ЕАД част от OTP group обслужваща Търговеца, с банкови карти VISA, MasterCard, Maestro без физическото представяне на банкова карта на Търговеца, а чрез възможност за включване в схемите за автентификация Verified by Visa, MasterCard SecureCode при плащания през Интернет.
 • Банката е пълноправен член на Международните картови организации (МКО) Visa и MasterCard, която има право и е оторизирала Търговеца да използва търговските знаци на МКО.
 • Търговеца по никакъв начин не събира, не съхранява и не обработва картови данни. Цялата информация за това се въвежда от клиента на платежната страница на Банка ДСК ЕАД, която е сертифицирана от МКО и поддържа 3D Secure Code – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:
 • – Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
 • – MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard и Maestro;
 • Търговецът осигурява надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалния си терминал в Интернет с оглед недопускане на транзакции, които не отговарят на целите на сделката с Клиента и настоящите Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле и/или уронват престижа и доброто име на Търговеца, Банката, Visa, MasterCard
 • Клиентите нямат право да извършват чрез Виртуалния Пос-терминал на Уебсайта на Търговеца неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател и без неговото разрешение.

В случаите когато се наложи да се възстанови сума при направено плащане с дебитна/кредитна карта то това се случва само и единствено по сметката на картата с която е направено плащането в 14 дневен срок.

 

Формуляр за отказ от права

 • Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която е подадена заявката за услуги, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина.
 • Ако имате някакви затруднения или въпроси относно услугата и възстановяването на суми, моля, свържете се с нас на sales@webseo.best. 

 

Медиация при потребителски спорове 

 • Съгласно разпоредбите на ЗЗП всеки потребител може да се възползва от процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на закона.
 • Посредничеството при потребителски спорове и използването на помирителни комисии е уредено в глава IX от Гражданския процесуален кодекс, раздел 181а и следващите.  

 

Изменение и прекратяване на настоящите условия 

 • Тези общи условия могат да бъдат променяни от WebSeo, като компанията ще уведоми за това всички регистрирани потребители.
 • Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от WebSeo по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им и са задължителни за всички потребители.
 • УебСео има право да променя условията по всяко време по свое усмотрение или ако те са наложени въз основа на влязъл в сила закон.
 • Във всеки случай на промени в Общите условия WebSeo ще информира своите потребители, като публикува промените в новите Общи условия на платформата. Потребителят е длъжен да се запознае с евентуалните промени в Общите условия на уеб магазина при всяко негово използване.
 • Изменените Общи условия се считат за приети от потребителя, ако той използва уебсайта и не е заявил оттеглянето си преди да направи поръчка на услуги.

 

Заключителни разпоредби 

 • Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако това неизпълнение е причинено от непреодолима сила.
 • Ако събитието не бъде преустановено в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на събитието, всяка от страните има право да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без да изплаща на другата страна обезщетение за евентуални загуби.
 • Настоящите Общи условия за продажба се уреждат от българското законодателство. Компетентният съд в случай на спор ще бъде определен в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
 • Потребителят трябва да бъде информиран за възможността в случай на спор да се обърне към помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура по медиация или други алтернативни средства за разрешаване на спорове.
 • Когато и в контекста на договор за продажба от професионалист към професионален клиент (дружество), страните изрично се съгласяват договорът да се подчинява на българското право.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби и не прави незасегнатите разпоредби недействителни.